top of page
EU_funds_logo_en.jpg

1. Projekt ZEA

Enformatic Systems uczestniczy w projekcie "ZEA – Wsparcie Eksportu dla członków Klastra LTPP na rynku Emiratów Arabskich", dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu POIR.02.03.02-22-0001/19.

Wartość projektu 11 120 740,10 zł. Wysokość dofinansowania: 6 571 160,76 zł.

Projekt jest realizowany w latach 2019 – 2021 przez Klaster Logistyczno Transportowy „Północ – Południe” – organizację zrzeszającą przedsiębiorców, naukowców oraz samorządy lokalne, posiadającą status Kluczowego Klastra Krajowego.

Celem projektu jest promocja eksportu firm zrzeszonych w Klastrze LTPP na rynku Emiratów Arabskich.

1. UAE Project

 

Enformatic Systems participates in the project "UAE - Export Support for members of the LTPP Cluster on the Arab Emirates market", co-financed by the European Regional Development Fund under the Intelligent Development Operational Program for 2014-2020, project no. POIR.02.03.02-22- 0001/19.

 

The value of the project is 11 120 740.10 PLN. Co-financing amount: 6 571 160.76 PLN.

 

The project is implemented in 2019-2021 by the Logistics and Transport Cluster "North-South" - an organization associating entrepreneurs, scientists and local governments, having the status of a Key National Cluster. The aim of the project is to promote the export of companies associated in the LTPP Cluster on the Arab Emirates market.

2. Internacjonalizacja MŚP

Enformatic Systems Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji Enformatic Systems Sp. z o.o."

 

Celem projektu jest wprowadzenie usług firmy na nowy rynek zagraniczny: Wielka Brytania.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 402 390 zł

 

2. Internationalization SMB

Enformatic Systems Sp. z o.o. is implementing a project co-financed by the European Funds entitled: "Development and preparation for implementation of a new business model of internationalization at Enformatic Systems Sp. z o.o."

 

The aim of the project is to introduce company's services to the new market: United Kingdom.

 

Co-financing by the EU: 402 390 PLN

FE_POPW_poziom_pl-1_rgb.png
bottom of page